STAVEBNÉ PRVKY A RIEŠENIA

od projektu až po realizáciu

interiér / exteriér

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Prevádzkovateľ:
Daniel Beňa Benkraf

Oprávnená osoba:
Miroslav Krafčík

Sídlo:Žehňa 183, 08206

IČO:
51089700

Kontakt:
email: benkraf@benkraf.sk
tel. č.: 0948931630

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Dotknutá osoba, v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 udeľujem súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov do odvolania súhlasu z mojej strany.

Prevádzkovateľ spracúva mnou poskytnuté osobné údaje pre účely:

  1. Obchodnej komunikácie

Rozsah poskytnutých osobných údajov:

Titul, meno, priezvisko, bydlisko, tel. č., e-mail.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek jednoducho odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovej stránke našej spoločnosti.

Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

Zároveň udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie informácií elektronickou, telefonickou formou vrátane zasielania newslettra a na zasielanie iných marketingových ponúk a oznamov.

Súhlas s vyššie uvedeným dávam slobodne a jasne najavo zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ a následným odoslaním kontaktného formulára.