STAVEBNÉ PRVKY A RIEŠENIA

od projektu až po realizáciu

interiér / exteriér

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – ZÁKAZNÍCI, Daniel Beňa Benkraf, Žehňa 183, Žehňa 08206, IČO: 51089700, Okresný úrad Prešov, číslo živnostenského registra: 750-49232, (ďalej len ‚Benkraf‘)

Prevádzkovateľ: Daniel Beňa
Oprávnená osoba: Miroslav Krafčík

Vyhlásenie o ochrane súkromia – zákazníci

V spoločnosti Benkraf rešpektujeme súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo pomocou iných subjektov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás žiadame, aby ste si prečítali toto vyhlásenie, ktoré vám poskytne viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Benkraf.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje pri realizácii našich povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s Vami.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame nasledujúce údaje:

Osobné kontaktné údaje

Napríklad Vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo preukazu totožnosti alebo cestovného dokladu, rodné číslo (národné identifikačné číslo), akademický titul (ak pošlete kontaktný formulár, zaznamenáme o Vás aj IP adresu, sieť operátora, operačný systém, user agent, všetko v prípade podania reklamácie).

Zmluvné údaje

Napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb a pod.

Platobné informácie

Ako napr. číslo bankového účtu a výška transakcie.

Údaje o korešpondencii a komunikácii

Ako napr. e-mailová korešpondencia.

Informácie týkajúce sa bezpečnosti

Ako napr. záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh), ak ním disponujeme.

ÚČELY SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Spoločnosť Benkraf bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

Zákaznícka administratíva.

Vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a nimi využívaných službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom pre tento účel je zmluva
uzatvorená medzi našou spoločnosťou a Vami ako dotknutou osobou.

Direct marketing.

Zaoberáme sa rozvojom vzťahov s našimi zákazníkmi a ponukami vypracovanými pre nich na mieru. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.

Dane a účtovníctvo.

Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených s finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonnej povinnosti podľa účtových
a daňových predpisov.

Bezpečnosť a ohrozenie našich prevádzok.

Kontrolujeme bezpečnosť našich prevádzok aj cez kamerové záznamy. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.

Riešenie sporov a vyšetrovanie protiprávnych konaní.

Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych konaní, alebo ak máme podozrenie zo spáchania protiprávneho konania, vo veci ktorého by sme chceli ďalej konať. Právnym základom pre tento účel je
oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa alebo plnenie zákonných povinností.

Dodržiavanie zákona.

Je možné, že budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu rozhodnutiu či požiadavke oprávneného orgánu štátu. Právnym základom pre tento účel je plnenie zákonných povinností.

Marketingové aktivity.

Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov na naše marketingové aktivity, ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Právnym základom pre tento účel je oprávnený záujem našej spoločnosti ako prevádzkovateľa alebo plnenie Vášho súhlasu ako dotknutej osoby.

STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM

Spoločnosť Benkraf ako prevádzkovateľ môže zdieľať Vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s našimi dodávateľmi služieb (napríklad účtovný a daňový poradca, právny zástupca a pod.). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na už uvedené účely a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na uvedené účely a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo iný akt orgánu verejnej moci, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo zmluvnými partnermi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

UMIESTNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

K Vašim osobným údajom bude mať prístup oprávnení zamestnanci zo spoločnosti Benkraf sídliacej v Slovenskej republike v rámci Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS).

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme Vaše údaje počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, niektoré údaje vymažeme ešte počas nášho zmluvného vzťahu, hneď ako už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú ich ďalšie uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

AKÉ MÁTE PRÁVA?

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme Vaše údaje počas trvania Vášho zmluvného vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, niektoré údaje vymažeme ešte počas nášho zmluvného vzťahu, hneď ako už nebudú potrebné. V každom prípade, Vaše osobné záznamy vymažeme najneskôr do 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú ich ďalšie uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

Vaše práva

Čo to znamená?

Právo na prístup

Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

 • Prečo spracovávame Vaše osobné údaje
 • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
 • S kým Vaše osobné údaje zdieľame
 • Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty
 • Aké máte práva
 • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás)
 • Či spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
 • Či boli Vaše osobné údaje prevedené do krajiny, ktorá je mimo EHS/EÚ, a ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov.

Všetky uvedené informácie sú dostupné v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
Môžete takisto požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. Opakovane podané žiadosti však môžu byť spoplatnené.

Právo na opravu alebo zmenu

Je dôležité, aby sme mali o Vás správne informácie a žiadame Vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z Vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie

Ak spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame Vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné, alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.

Právo na obmedzenie spracovania

Od momentu, keď ste požiadali o opravu Vašich osobných údajov, alebo ak ste namietali proti spracovaniu, a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť Vašich osobných údajov (alebo ich podľa Vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať Vaše osobné údaje iba v súlade s Vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.

Právo namietať spracúvanie

Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie Vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody,
ktoré prevážia Vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požiadať o to, aby Vám Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.

Odvolanie súhlasu

V prípadoch, keď požiadame o Váš súhlas na spracovanie osobných údajov, máte právo tento súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov kedykoľvek odvolať.

O Vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme Vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k uvedeným právam, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na: Daniel Beňa (Data Protection Officer) prostredníctvom emailu:
benkraf@benkraf.sk a Vaše podnety a žiadosti budú preverené. Rovnako nás môžete v tejto veci kontaktovať písomne prostredníctvom štandardných kontaktných miest našej spoločnosti.

Ak máte podozrenie na porušenie ochrany Vašich osobných údajov alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje v rozpore so zákonom, prípadne ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na Vaše otázky či podnet, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov SR (ÚOOÚ), a máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ÚOOÚ a o postupe pri podávaní sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Toto vyhlásenie môžeme aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho aktuálnym znením, ktoré nájdete buď na našom webovom sídle alebo Vám ho na požiadanie radi poskytneme. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.